WI / 2014 KTM 690 Duke Custom Savannah Rose – Viola